Canvis per al 2015

Estem acabant el 2014 i, com és habitual en aquestes dates, tant les empreses com les persones físiques aprofiten aquests darrers dies per a cercar com optimitzar les possibilitats de deducció. Aquí en teniu unes quantes  tot i que no esmenta algunes encara força desconegudes malgrat la seva potencialitat (com ara la inversió en cinema).
Però també cal tenir en compte com pot afectar a empreses i autònoms els canvis derivats de la reforma fiscal.
En el darrer apunt vaig parlar de les noves taules d’amortització, altres novetats seran el fet que tota entitat estarà obligada a presentar l’Impost de Societats i, per tant, a portar una comptabilitat de partida doble.
Una altra novetat important, aquesta per als autònoms, és el canvi en el Règim de Mòduls que farà que molts hagin de deixar de tributar per aquest sistema i hauran de passar a estimació directa.

També cal tenir en compte deduccions que desapareixeran a partir del 2015.

En aquest enllaç podeu trobar un resum dels aspectes més rellevants que afectaran la tributació a partir del 2015

 

Canvis a les taules d’amortització per al 2015

Amb la reforma fiscal que entra en vigor el proper any hi haurà canvis en les taules d’amortització.

Com a primera novetat cal destacar la gran simplificació de la pròpia taula i el fet que s’hi aplicarà de la mateixa manera independentment de l’activitat de l’empresa.

S’estableix amb caràcter general llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor, de fins a 300 euros de valor unitari, amb un màxim de 25.000 euros anuals.

I què passa amb els actius ja adquirits abans del primer de gener del 2015?Doncs passa que s’estableix que:

– Si s’hi aplicava un coeficient d’amortització diferent s’aplicarà l’amortització resultant de dividir el net fiscal existent a l’inici d’aquest període entre els anys de vida útil que li resti a l’element segons les noves taules.

– Si una empresa no hi aplicava el mètode lineal podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil a partir del primer període que s’iniciï a partir de 01/01/15

– Una menció especial als actiu nous adquirits entre l’1 de gener de 2003 i el 31 desembre 2004: S’hi aplicaran els coeficients d’amortització lineal màxims que preveu aquesta Llei, multiplicats per 1,1.

– Tot canvi en coeficients d’amortització caldrà que constin com un canvi en l’estimació comptable i informar-ne a la Memòria. No caldrà, doncs, regularitzar assentaments anteriors.

La nova taula queda així:

TIPUS D’ELEMENT     C. LINEAL MÀXIM                 P ANYS MÀXIM

OBRA CIVIL

Obra civil general                                           2%                                                           100

Paviments                                                          6%                                                            34

Infraestructures i obres mineres             7%                                                             30

CENTRALS

Centrals nuclears                                          5%                                                             40

Altres centrals                                                7%                                                            30

EDIFICIS

Edificis industrials                                        3%                                                           68

Terrenys dedicats exclusivament

a enderrocs                                                     4%                                                           50

Magatzems i dipòsits

(gasosos, líquids i sòlids)                           7%                                                           30

Edificis comercials, administratius,

de serveis i habitatges                                2%                                                         100

INSTAL·LACIONS

Xarxes de distribució d’energies

i línies d’alta tensió                                      5%                                                          40

Cables                                                               7%                                                           30

Instal·lacions i

subestacions elèctriques                           8%                                                          25

Resta instal·lacions                                    10%                                                         20

Maquinària                                                     12%                                                        18

Equips mèdics i assimilats                       15%                                                         14

ELEMENTS DE TRANSPORT

Locomotores, vagons

i equips de tracció                                         8%                                                       25

Vaixells, aeronaus                                         10%                                                     20

Elements de transport intern                  10%                                                     20

Elements de transport extern                 16%                                                       14

Auto-camions                                                20%                                                      10

MOBILIARI I ESTRIS

Mobiliari                                                          10%                                                       20

Llenceria                                                           25%                                                       8

Cristalleria                                                       50%                                                       4

Útils i eines                                                       25%                                                      8

Motlles, matrius i models                           33%                                                      6

Altres estris                                                       15%                                                     14

EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS.

Equips electrònics                                        20%                                                     10

Equips per a processos d’informació     25%                                                      8

Sistemes i programes informàtics          33%                                                      6

Altres elements                                                 10%                                                 20

Les empreses podran iniciar l’activitat sense haver completat tots els tràmits

En el Consell Executiu d’avui, el Govern ha aprovat un projecte de llei segons el qual les empreses que no tinguin activitats de risc pugin iniciar la seva activitat sense haver completat tots els tràmits.

Caldrà fer, això sí, el que s’anomenarà la “declaració responsable” i la comunicació prèvia (que requerirà un projecte tècnic que recolzi l’activitat) com a mecanismes de control per establir les activitats econòmiques.

Segons el Govern l’objectiu és  “facilitar la reactivació empresarial i econòmica a Catalunya” tot reduint els els tràmits, incrementant la transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el temps per iniciar l’activitat.
Això segons el conseller  “beneficiarà 53.700 noves empreses l’any”. Es calcula que la iniciativa podria suposar, sempre segons l’executiu, un estalvi de 68,4 milions d’euros per a les empreses.

Estaran subjectes a aquesta nova normativa els comerços al detall, de transport, activitats de serveis a les empreses, apartaments turístics, petits laboratoris, així com els establiments de restauració menors de 500 metres quadrats.

Font: Diari Ara

Coneixeu l’Acreditació d’Expert Comptable?

baixaLa professió de comptable (i podem definir l’Expert Comptable com el professional que organitza, supervisa, rectifica i consolida la comptabilitat d’empreses i institucions. També és el professional que analitza la situació i el funcionament d’empreses i entitats mitjançant la tècnica comptable, tenint en consideració els aspectes econòmics, jurídics o financers de les empreses) no te una regulació específica a l’estat espanyol al contrari del que passa a altres estats europeus o americans.  No hi ha un “col·legi professional” per a comptables. A més a més l’estatut de la professió d’economista i la del titulat mercantil els atribueixen funcions sense caràcter d’exclusivitat que podien integrar-se dins de les funcions de l’Expert Comptable, la qual cosa provoca certa inseguretat al mercat a l’hora de contractar els serveis d’aquets experts. Tampoc existeixen normes o criteris d’actuació expressament requerits per al desenvolupament dels mateixos ni, per tant, per a la seva supervisió.

Considerant que cal posar remei a aquesta situació el Consell General d’Economistes, mitjançant el Registre d’Experts Comptables, ha engegar la creació i desenvolupament de la figura de l’Expert Comptable acreditat.

Aquesta acreditació es pot aconseguir per dues vies:

• Per a professionals i/o acadèmics amb experiència, l’acreditació es pot
aconseguir a través de mèrits professionals, acadèmics i publicacions
• Examen, d’una durada de tres hores que comprendrà les matèries de
comptabilitat financera, comptabilitat de gestió, finances i auditoria. Els
programes de cada matèria es faran públics al gener de 2015 i els exàmens es
començaran a realitzar al juny de 2015.

L’acreditació és permanent, però és obligatori la realització d’un mínim de 20 hores anuals de formació contínua en comptabilitat i matèries afins per mantenir l’acreditació. Aquesta formació (cursos, seminaris, conferències, Jornades, Fòrums, Congressos…) haurà d’estar homologada pel Registre d’Experts Comptables.

Per a més informació podeu visitar aquest enllaç. Com veureu el termini per a sol·licitar acreditar-s’hi va acabar el passat octubre però no patiu que al gener se n’obrirà una nova convocatòria i amb posterioritat se n’obriran més de forma indefinida.

De registradors a timoners

27718664-old-nautical-map-with-telescope-and-logbookDurant molt de temps la professió de comptable era percebuda com la d’una persona que es dedicava a anotar les operacions que es realitzaven a l’empresa: compres, vendes, pagaments, cobraments, etc.
Una mena de notari que aixecava acta dels fets i prou. La caricatura presentava al comptable com un home amb maniguets, envoltat de papers i fent anar una calculadora de maneta, treballant en un raconet fosc pobrament il·luminat per una bombeta per a protegir-se de la llum directa de la qual feien servir visera. A més a més, sempre se’ls mostrava amb ulleres i mig calbs, amb aspecte de patir avitaminosi crònica.
No se fins a quin punt aquest estereotip ha estat proper a la veritat en algun moment però el cert és que avui dia no és gens així. Personalment les calculadores de maneta les he vist a exposicions d’andròmines antigues i no n’he vist mai cap en funcionament (i ja començo a tenir una edat, en vaig ser conscient quan vaig veure participar en ral·lis de cotxes antics alguns models de vehicles que havia vist circular pels carrers 🙂 ), de maniguets no n’he vist mai cap (i, de fet, no he sabut mai quina funció tenien) i encara menys he vist treballar algú amb visera.

Però els temps estan canviant, com deia la cançó. Lògicament no ha estat mai estàtic però els darrers anys els canvis s’han accelerat en tots els àmbits.
Des de fa uns anys l’antic comptable ha mutat en un agent actiu de l’empresa. Abans no calia gaire implicació fora de la seva pròpia àrea: que més donava si l’empresa fabricava mobles o venia televisions si l’única cosa que calia fer era ser el registrador de les operacions? Només calia aprendre les especificitats del sector i prou.
Però, com més va, més cal la implicació del comptable en tot el procés.
Què aporta el departament comptable a l’empresa? Informació. I avui en dia una de les coses més importants que hi ha és la gestió de la informació, no només per a saber què ha passat i on som sinó també per a saber cap a on anem i en quines condicions.  Del paper passiu de receptor i registrador de dades la comptabilitat ha passat a un paper actiu d’anàlisi i conseller en la presa de decisions.

I encara més enllà es pot considerar la comptabilitat com una part essencial de la responsabilitat social de l’empresa. Ja n’hi ha qui diu que els comptables podrien salvar el món, imagineu-vos quina responsabilitat! 🙂

En tot cas, el que és clar és que,  ara que el nostre MHPG ha posat de moda les paràboles marineres (que no metàfores), podríem dir que si considerem l’empresa com un vaixell el comptable és el pilot que escriu el quadern de bitàcola, és a dir, qui descriu el rumb i les circumstàncies que afecten la navegació (oratge, presència d’esculls, estat de la nau i la seva càrrega, deriva del rumb establert…) i proporciona al capità aquesta informació per a que prengui les decisions adequades per tal de fer una travessia que porti a bon port.

Tan antiga com la mateixa història

Berexit…no hi havia res i després va esclatar el Big Bang. I es va formar tot. I va sorgir la vida. I va evolucionar. I unes criatures van començar a deixar les coses per escrit: Havia començat la Història.

Taula d'escriptura cuneiforme Sumèria (ca. 3200 AEC)

Taula d’escriptura cuneiforme Sumèria (ca. 3200 AEC)

I la Història va començar a Sumèria. Allà va sorgir la primera civilització que coneixem que va deixar coses per escrit (si deixem de banda ideogrames rupestres i similars). Ben aviat en seguirien d’altres, com ara l’egipcia.

I quins van ser els primers textos?

Doncs les gestes i les transaccions comercials. El Poema de Guilgameix i les compra-vendes de blat i bestiar. És a dir, les ganes de passar a la posteritat i la preocupació per la gestió diària. O potser, l’orgull i la propietat. O també, el desig de definir-se com a comunitat diferenciada de la resta (les fronteres clares fan bons veïns) i les relacions amb els altres (els comptes clars fan bons amics). O els somnis i la realitat. I, per què no? La rauxa i el seny.

No diré que la comptabilitat sigui l’ofici més antic del món. Quedaria lleig i, a més a més, no seria veritat. Moooolt abans ja hi havia caçadors, pescadors i recol·lectors. I mestresses de casa gruta. Més tard sacerdots/bruixots/metges. I guerrers. I els bards que els lloaven. Després, amb el sedentarisme, sorgiren pagesos, ramaders i comerciants. I per a tenir un control de les operacions cada cop més nombroses i complexes es va començar a deixar constància per escrit.

Si tenim en compte que les gestes i relats ja es feien de forma oral des de feia molt de temps (tal com passava també amb l’aplicació de la justícia i la transmissió de coneixements) podem dir que la comptabilitat, l’administració, les finances… són professions que van néixer juntament amb l’escriptura. I el naixement de l’escriptura és el que marca el pas de la Prehistòria a la Història.

És a dir, que són professions tan antigues com la mateixa Història.