Category Archives: Notícies

La situació a Grècia.

Estem sentint molt, i en sentirem a parlar encara més, sobre la situació a Grècia. Però voleu saber amb dades explicades de forma amena quina és la situació i com s’hi ha arribat? Doncs veieu aquest vídeo.

Classe d’economia amb Xavier Sala i Martin 29/01/15.

El Col·legi d’Economistes alerta que el nou Impost de Societats perjudica les pimes.

Un informe de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes adverteix que la recent reforma de l’Impost de Societats perjudicarà les petites i mitjanes empreses i les microempreses (és a dir, el 95% de les empreses catalanes) mentre que d’altra banda beneficiarà les grans empreses.

En concret l’informe (que podeu consultar de forma íntegra en aquest enllaç tot descarregant-vos el pdf indicat) diu que:

Malgrat que es fa efectiva la reducció del tipus del gravamen del 30 al 25%, els economistes de la Comissió Fiscal recorden que la majoria de les pimes ja tributaven al 25% almenys pel que fa als primers 300.000 € de la seva base imposable, però alerten que les microempreses amb manteniment d’ocupació són les que en surten més perjudicades ja el seu tipus de gravamen passa del 20 al 25%. A més afegeixen que aquestes petites companyies han perdut la deducció per reinversions dels beneficis extraordinaris, que permetia tributar aquests resultats atípics a un tipus que oscil·lava entre el 13 i el 18% a canvi que es reinvertissin en actius no corrents; tampoc es podran beneficiar de la deducció per la inversió de beneficis, que només ha estat vigent durant els anys 2013 i 2014.

Els membres de la Comissió d’Assessors Fiscals recorden que la nova normativa ha suprimit la majoria de les deduccions de la quota per a la incentivació de certes activitats, a l’hora que introdueix cada vegada més excepcions a la norma mercantil comptable per tal d’obtenir una base imposable més gran, augmentant així la recaptació. Els experts valoren com aspecte positiu d’aquesta reforma de l’Impost de Societats la reserva de capitalització, que permet reduir el tipus efectius en 2,5 punts.

 Els economistes lamenten que els legisladors diguin que la base imposable es determinarà en funció del resultat comptable quan en realitat hi ha una gran quantitat d’ajustaments extra comptables i conclouen afirmant que la necessitat de recaptar allunya el legislador tributari del principi constitucional de capacitat econòmica.

Canvis a les taules d’amortització per al 2015

Amb la reforma fiscal que entra en vigor el proper any hi haurà canvis en les taules d’amortització.

Com a primera novetat cal destacar la gran simplificació de la pròpia taula i el fet que s’hi aplicarà de la mateixa manera independentment de l’activitat de l’empresa.

S’estableix amb caràcter general llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor, de fins a 300 euros de valor unitari, amb un màxim de 25.000 euros anuals.

I què passa amb els actius ja adquirits abans del primer de gener del 2015?Doncs passa que s’estableix que:

– Si s’hi aplicava un coeficient d’amortització diferent s’aplicarà l’amortització resultant de dividir el net fiscal existent a l’inici d’aquest període entre els anys de vida útil que li resti a l’element segons les noves taules.

– Si una empresa no hi aplicava el mètode lineal podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil a partir del primer període que s’iniciï a partir de 01/01/15

– Una menció especial als actiu nous adquirits entre l’1 de gener de 2003 i el 31 desembre 2004: S’hi aplicaran els coeficients d’amortització lineal màxims que preveu aquesta Llei, multiplicats per 1,1.

– Tot canvi en coeficients d’amortització caldrà que constin com un canvi en l’estimació comptable i informar-ne a la Memòria. No caldrà, doncs, regularitzar assentaments anteriors.

La nova taula queda així:

TIPUS D’ELEMENT     C. LINEAL MÀXIM                 P ANYS MÀXIM

OBRA CIVIL

Obra civil general                                           2%                                                           100

Paviments                                                          6%                                                            34

Infraestructures i obres mineres             7%                                                             30

CENTRALS

Centrals nuclears                                          5%                                                             40

Altres centrals                                                7%                                                            30

EDIFICIS

Edificis industrials                                        3%                                                           68

Terrenys dedicats exclusivament

a enderrocs                                                     4%                                                           50

Magatzems i dipòsits

(gasosos, líquids i sòlids)                           7%                                                           30

Edificis comercials, administratius,

de serveis i habitatges                                2%                                                         100

INSTAL·LACIONS

Xarxes de distribució d’energies

i línies d’alta tensió                                      5%                                                          40

Cables                                                               7%                                                           30

Instal·lacions i

subestacions elèctriques                           8%                                                          25

Resta instal·lacions                                    10%                                                         20

Maquinària                                                     12%                                                        18

Equips mèdics i assimilats                       15%                                                         14

ELEMENTS DE TRANSPORT

Locomotores, vagons

i equips de tracció                                         8%                                                       25

Vaixells, aeronaus                                         10%                                                     20

Elements de transport intern                  10%                                                     20

Elements de transport extern                 16%                                                       14

Auto-camions                                                20%                                                      10

MOBILIARI I ESTRIS

Mobiliari                                                          10%                                                       20

Llenceria                                                           25%                                                       8

Cristalleria                                                       50%                                                       4

Útils i eines                                                       25%                                                      8

Motlles, matrius i models                           33%                                                      6

Altres estris                                                       15%                                                     14

EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS.

Equips electrònics                                        20%                                                     10

Equips per a processos d’informació     25%                                                      8

Sistemes i programes informàtics          33%                                                      6

Altres elements                                                 10%                                                 20

Les empreses podran iniciar l’activitat sense haver completat tots els tràmits

En el Consell Executiu d’avui, el Govern ha aprovat un projecte de llei segons el qual les empreses que no tinguin activitats de risc pugin iniciar la seva activitat sense haver completat tots els tràmits.

Caldrà fer, això sí, el que s’anomenarà la “declaració responsable” i la comunicació prèvia (que requerirà un projecte tècnic que recolzi l’activitat) com a mecanismes de control per establir les activitats econòmiques.

Segons el Govern l’objectiu és  “facilitar la reactivació empresarial i econòmica a Catalunya” tot reduint els els tràmits, incrementant la transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el temps per iniciar l’activitat.
Això segons el conseller  “beneficiarà 53.700 noves empreses l’any”. Es calcula que la iniciativa podria suposar, sempre segons l’executiu, un estalvi de 68,4 milions d’euros per a les empreses.

Estaran subjectes a aquesta nova normativa els comerços al detall, de transport, activitats de serveis a les empreses, apartaments turístics, petits laboratoris, així com els establiments de restauració menors de 500 metres quadrats.

Font: Diari Ara